Är handlingen allmän?

Du har inte rätt att få ut alla handlingar hos en myndighet utan bara de som är allmänna (TF 2:1). För att en handling ska vara allmän krävs för det första att innehållet har någon koppling till myndighetens verksamhet. Tjänstemännens privata brev, mejl eller sms är till exempel inte allmänna handlingar även om de förvaras på myndigheten. Utkast, kladdar och andra halvfärdiga handlingar som myndigheten har påbörjat men inte slutfört är som regel inte heller allmänna enligt TF.

Om en myndighet hävdar att en handling inte är allmän, alternativt kallar den för ”internt arbetsmaterial”, kan du använda nedanstående frågor för att testa myndighetens påstående.

1. Har handlingen kommit in till myndigheten från någon utomstående?

2. Har myndigheten skickat ett exemplar av handlingen till någon utomstående?

3. Ingår handlingen i ett avslutat ärende?

4. Är handlingen justerad eller färdigställd på annat sätt?

5. Är handlingen en förteckning som förs löpande?

6. Är handlingen arkiverad?