Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Nyhetsbrev omfattades av biblioteksregeln

Nyhetsbrev från TT som hade kommit in via mejl till Försäkringskassan omfattades av biblioteksregeln och var inte allmänna handlingar. Det slog kammarrätten fast i denna dom.

Multimediaföreläsning omfattades av biblioteksregel

En person begärde ut en multimediaföreläsning som hade producerats av juridiska fakulteten vid Lunds universitet och som lånades ut till studenterna under kursperioden. Universitetet avslog med hänvisning till att föreläsningen omfattades av den så kallade biblioteksregeln.

Personen överklagade till kammarrätten men fick avslag även där. Domstolen motiverade avslaget så här:

Det finns enligt kammarrättens mening inte anledning att ifrågasätta att multimediaföreläsningarna ingår som beståndsdelar i en samling som är att betrakta som myndighetens bibliotek. Det förhållandet att de är producerade av universitetet är inte skäl att göra en annan bedömning.

Utbildningsmaterial var inte allmän handling

Utbildningsmaterialet, som Linköpings universitet använder för att lära ut gynekologiundersökningar till läkarstudenter, består av bl.a. en film och två powerpointpresentationer. Det är inte allmänna handlingar utan får anses ingå i universitetets bibliotek, bedömde kammarrätten i den här domen. Personen som ville ha ut materialet fick avslag utifrån det så kallade biblioteksundantaget.

Mäklarstatistik omfattades av biblioteksundantaget

Statistik om bostadsförsäljningar som Riksbanken får in löpande från Svensk mäklarstatistik AB omfattas av biblioteksundantaget. Det slog HFD fast i denna dom. HFD hänvisade till att riksbanken använder statistiken på samma sätt som man använder böcker eller databaser i ett bibliotek. Det gick alltså inte att få ut statistiken från myndigheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Handbok var del av referensbibliotek

En person vände sig til Barn- och utbildningsnämnden i Jönköpings kommun och begärde ut det instrument som används i samband med handledning i PAX-metoden, samt den manual/handbok som tillhandahålls av leverantören av PAX-modellen. PAX är en metod för att skapa studiero i klassrummet.

Nämnden avslog med stöd av den så kallade biblioteksregeln som säger att handlingar som är en del av en myndighets referensbibliotek inte är allmänna handlingar.

Personen överklagade till kammarrätten som fastställde nämndens beslut.

FAQ på intranät var allmän handling

En FAQ om it och brott som fanns på Åklagarmyndighetens intranät ”Rånet” kunde inte anses ingå i myndighetens bibliotek. Den var därför en allmän handling, enligt kammarrätten.

Handlingar i iRASFF inte allmänna

Livsmedelslarm som en kommun har tillgång till genom EU-databasen iRASFF omfattas av den så kallade biblioteksregeln och är inte allmänna handlingar. Det kom kammarrätterna i Jönköping och Göteborg fram till i dessa domar.

Standard omfattades av biblioteksregeln

En person begärde hos Boverket att ta del av en SIS-standard som verket hade hänvisat till i en föreskrift. Boverket avslog med motiveringen att standarden inte var en allmän handling.

Personen överklagade men fick avslag även i kammarrätten. Domstolen konstaterade att standarden fanns i en databas som drevs av en extern aktör och som Boverket hade tillgång till genom ett abonnemang. Standarden fick därmed anses ingå myndighetens bibliotek. Handlingar i en myndighets bibliotek är inte allmänna.

Kammarrätten noterade dock att en standard som en myndighet hänvisar till i en författning måste var allmänt tillgänglig. Standardtexten måste i princip publiceras i samma form som författningen i övrigt.

Förvaltningshandbok omfattades av biblioteksundantag

En förvaltningshandbok vid socialtjänsten i Stockholms stad omfattades av biblioteksundantaget, enligt JO, och var därmed inte en allmän handling. Däremot tyckte JO att en enskild borde ha rätt att begära utdrag ur handboken på samma sätt som man inom statlig sektor har rätt att mot avgift få kopior av lagar och förordningar i svensk författningssamling.

Säkerhetshandbok omfattades av biblioteksundantaget

Kriminalvårdens säkerhetshandbok, som finns på myndighetens intranät, omfattas av biblioteksundantaget och är därför inte en allmän handling, enligt denna dom. Handboken är ett hjälpmedel för myndighetens egen personal i det löpande arbetet och ska ge vägledning i säkerhetsrelaterade frågor.

KR_Jonkoping_207_19