Multimediaföreläsning omfattades av biblioteksregel

En person begärde ut en multimediaföreläsning som hade producerats av juridiska fakulteten vid Lunds universitet och som lånades ut till studenterna under kursperioden. Universitetet avslog med hänvisning till att föreläsningen omfattades av den så kallade biblioteksregeln.

Personen överklagade till kammarrätten men fick avslag även där. Domstolen motiverade avslaget så här:

Det finns enligt kammarrättens mening inte anledning att ifrågasätta att multimediaföreläsningarna ingår som beståndsdelar i en samling som är att betrakta som myndighetens bibliotek. Det förhållandet att de är producerade av universitetet är inte skäl att göra en annan bedömning.