Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Produktionssiffror för stentäkt hemliga

En person begärde ut produktionsuppgifter för åren 2010 till 2022 för den täktverksamhet som hade bedrivits av Scandinavian Stone Naturstenskompaniet i Sverige AB på ett antal fastigheter i Oskarshamns kommun. Sveriges geologiska undersökning, SGU, bedömde att uppgifterna omfattades av tillsynssekretess, eftersom företagets affärer kunde lida skada om de lämnades ut.

Personen överklagade och hänvisade till den sekretessbrytande regel som gäller för miljöinformation av allmänt intresse. Kammarrätten tyckte dock inte att insynsintresset övervägde i det här fallet utan fastställde SGU:s beslut.

Bakläxa om sekretess för miljöinformation

En person begärde ut en anmälan om miljöfarlig verksamhet som hade kommit in till Bromölla kommun. Kommun avslog begäran så vitt avsåg ”uppgifter om processbeskrivningar inklusive illustrationer över processerna, ingående och utgående kemikalier samt dess mängd”. 

Personen överklagade till kammarätten som upphävde det överklagade beslutet och skickade tillbaka ärendet till kommunen för ny prövning. Domstolen pekade på att kommunen inte hade prövat om uppgifterna kunde lämnas ut med stöd av det sekretessundantag som gäller för miljöinformation.

Viktigare skydda EU-samarbete än att informera allmänheten

En person begärde hos Kemikalieinspektionen att få ut ett utkast till bedömningsrapport om förnyelse av Europeiska kommissionens godkännande av ämnet klorpyrifos. Myndigheten maskerade vissa sidor i utkastet med hänvisning till att ett utlämnande kunde försämra Sveriges möjligheter att delta i EU-samarbetet.

Personen överklagade och skrev att klorpyrifos är ett bekämpningsmedel som misstänks orsaka allvarliga genetiska skador och fosterskador. Uppgifterna hade därför ett uppenbart allmänintresse, enligt klaganden.

Kammarrätten delade Kemikalieinspektionens bedömning att ett utlämnande kunde skada Sveriges samarbete med övriga EU-länder. Domstolen prövade sedan de sekretessbrytande regler som finns gällande miljöinformation respektive uppgifter om utsläpp till miljön.

Kammarrätten landade i att allmänintresset av den maskerade miljöinformationen inte var så stort att det hade företräde framför intresset av att skydda Sveriges möjligheter att delta i EU-samarbetet. Inte heller den sekretessbrytande regeln som avser uppgifter om utsläpp i miljön var tillämplig eftersom den bara bryter sekretessen i vissa kapitel i OSL som inte var aktuella i detta mål.