Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Ingen rättsprövning av regeringens avslagsbeslut

En person vände sig till justitiedepartementet och begärde ut vissa beslut om nåd som regeringen hade fattat under ett antal år. Det blev avslag.

Regeringens beslut kan inte överklagas i vanlig ordning men personen ansökte om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen. Hon hänvisade bland annat till ett avgörande från Europadomstolen 2016 som hon menade slog fast att det är en mänsklig rättighet att få ett utlämnandeärende prövat i domstol.

HFD avvisade ansökan med följande motivering:

Av Högsta förvaltningsdomstolens praxis följer att beslut att inte lämna ut allmänna handlingar inte kan anses innefatta någon prövning av den enskildes civila rättigheter i den mening som avses i rättsprövningslagen (se RÅ 2007 not. 202 och HFD 2017 not. 10). Avgörandet från Europadomstolen som sökanden åberopar föranleder ingen annan bedömning.

Fick inte utskrift av VHS- och kassettband

Två personer begärde utskrifter av ett VHS-band och ett ljudkassettband som hade skickats till Regeringskansliet. Regeringskansliet erbjöd de sökande att ta del av handlingarna på stället. Regeringen beslutade att avslå framställningarna om utskrifter. För att kunna tillmötesgå något sådant krävs det att myndigheten gör en tolkning av det material som förekommer på banden, och myndigheten är inte skyldig att vidta sådana åtgärder, fann regeringen.