Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Sjukvårdslednings Teams-anteckningar inte offentlig handling

En journalist på Nya Wermlands-Tidningen begärde ut minnesanteckningar från ett Teams-möte som den särskilda sjukvårdsledningen för Centralsjukhuset i Karlstad hade haft kopplat till det förstärkningsläge som rådde inom hälso- och sjukvården i Region Värmland. Hon argumenterade att anteckningarna var att likställa vid ett protokoll och skulle ses som en handling som, genom att ha spridits för kännedom inom sjukvårdsledningen, skulle anses vara färdigställd ”på annat sätt” och därmed upprättad av myndigheten. Men journalisten fick avslag av regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd och överklagade beslutet i kammarrätten i Göteborg.

I sitt avgörande hänvisar kammarrätten till rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen om att en handling kan anses vara färdigställd när den sprids för kännedom inom en myndighet. När en handling är färdigställd kan den anses vara upprättad och handlingar som en myndighet har upprättat är enligt tryckfrihetsförordningen 2:10 allmänna. Kammarrätten anser att de aktuella anteckningarna inte har färdigställts på annat sätt, då detta kräver ”att någon åtgärd vidtas som visar att handlingen är färdigställd”. Domstolen konstaterar att anteckningarna har förts löpande i Teams på en yta som har varit tillgänglig för medlemmarna i gruppen och att de varken har skrivits ut, undertecknats, publicerats på någon plattform, eller spridits för kännedom inom myndigheten. Därför kan de inte anses ha färdigställts, och de utgör följaktligen inte en allmän handling.

Anteckningar vid intervju var inte allmänna

Anteckningar med stödord som intervjuaren förde under två intervjuer i ett anställningsärende hos Polismyndigheten var inte allmänna handlingar. Det slog kammarrätten fast i den här domen.

Anteckningarna tillförde visserligen sakuppgifter till ärendet, men dessa fördes senare över till en bedömningsmall. Därmed var anteckningarna en sådan mellanprodukt som inte utgör en allmän handling, enligt kammarrätten.

Mötesanteckningar från verksledning var allmänna

Mötesanteckningar från möten med verksledningen inom Sjöfartsverket var allmänna handlingar enligt denna dom. Anteckningarna skrevs av generaldirektörens sekreterare, undertecknades sedan av sekreteraren och generaldirektören och skickades slutligen till verksledningens ledamöter. Anteckningarna spreds inte vidare till några andra tjänstemän inom myndigheten och togs inte heller om hand för arkivering. Regeringsrätten slog fast att handlingarna var upprättade och därmed allmänna och hänvisade till en tidigare dom som gällde mötesanteckningar som hade hanterats på ett liknande sätt.

RA_1999_not_221