Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Sjukvårdslednings Teams-anteckningar inte offentlig handling

En journalist på Nya Wermlands-Tidningen begärde ut minnesanteckningar från ett Teams-möte som den särskilda sjukvårdsledningen för Centralsjukhuset i Karlstad hade haft kopplat till det förstärkningsläge som rådde inom hälso- och sjukvården i Region Värmland. Hon argumenterade att anteckningarna var att likställa vid ett protokoll och skulle ses som en handling som, genom att ha spridits för kännedom inom sjukvårdsledningen, skulle anses vara färdigställd ”på annat sätt” och därmed upprättad av myndigheten. Men journalisten fick avslag av regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd och överklagade beslutet i kammarrätten i Göteborg.

I sitt avgörande hänvisar kammarrätten till rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen om att en handling kan anses vara färdigställd när den sprids för kännedom inom en myndighet. När en handling är färdigställd kan den anses vara upprättad och handlingar som en myndighet har upprättat är enligt tryckfrihetsförordningen 2:10 allmänna. Kammarrätten anser att de aktuella anteckningarna inte har färdigställts på annat sätt, då detta kräver ”att någon åtgärd vidtas som visar att handlingen är färdigställd”. Domstolen konstaterar att anteckningarna har förts löpande i Teams på en yta som har varit tillgänglig för medlemmarna i gruppen och att de varken har skrivits ut, undertecknats, publicerats på någon plattform, eller spridits för kännedom inom myndigheten. Därför kan de inte anses ha färdigställts, och de utgör följaktligen inte en allmän handling.

Underkände sonens fullmakt

Kammarrätten underkände en fullmakt som en person hade visat upp för att få tillgång till sekretessbelagda uppgifter om sin mamma. Uppgifterna fanns i en patientjournal hos region Värmland.

Fullmakten löd: ”Härmed ger jag […], med personnummer […], min son eller den han sätter i sitt ställe, rätt att företräda mig i samtliga juridiska frågor som rör min person.”

Det var allt för allmänt hållet, ansåg kammarrätten, och fastställde regionens beslut att inte lämna ut de begärda journalanteckningarna.

Fel att sekretessbelägga patientplaner helt

En person hade rätt att få ut fler uppgifter ur samordnade individuella planer för patienter vid Region Värmlands vårdcentraler i Karlstad. Det slog kammarrätten fast i den här domen. Personen accepterade att få ut planerna i avidentifierat skick men regionen hade sekretessbelagt dem helt. Kammarrätten ansåg dock att det fanns en rad uppgifter i planerna som kunde offentliggöras utan att peka ut enskilda patienter.

Kammarrätten skickade tillbaka ärendet till regionen för ny prövning.

Antal smittade var offentligt även om färre än 15

Region Värmland vägrade lämna ut uppgifter om antalet bekräftade fall av covid-19 i de kommuner där antalet understeg 15. Sökanden överklagade och fick rätt i kammarrätten. Enligt domstolen gick det inte att identifiera individerna bakom statistiken, oavsett om det var fler eller färre än 15 smittade i en kommun. Hela den begärda sammanställningen skulle därför lämnas ut till de sökande.

Utryckning med ambulans var inget ärende

En utryckning med ambulans är så kallat faktiskt handlande vid en region – inte ärendehandläggning. Mejl som ambulanspersonal hade utväxlat om en viss utryckning kunde därför inte anses knutna till ett avslutat ärende. De var inte allmänna handlingar av någon annan anledning heller, bedömde kammarrätten i den här domen.