Ordningsböter var hemliga

En person begärde ut alla digitala förelägganden om ordningsbot som hade utfärdats ett visst datum mellan vissa klockslag i Örnsköldsviks kommun. Polismyndigheten avslog.

Uppgifter som har tillförts polisens ordningsbotsregister, Orbit, omfattas av absolut sekretess. Den sekretessen gäller dock inte uppgifter i de enskilda ärendena om föreläggande av ordningsbot. Dessa omfattas nämligen av ett särskilt undantag från sekretessen.

Enligt polisen skulle begäran inte ses som en begäran om uppgifter ur ett ärende om föreläggande om ordningsbot, utan som en begäran om ett registerutdrag. Det här eftersom sökanden inte hade angett vilka specifika ordningsböter han var ute efter utan bara hade sagt att han ville ha alla under en dag. För att hitta dessa behövde myndigheten först göra en slagning i ordningsbotregistret. Myndigheten menade att sökanden därmed i praktiken begärde ett registerutdrag, det vill säga en handling som omfattas av absolut sekretess utan något sekretessundantag.

Personen överklagade men kammarrätten fastställde Polismyndighetens beslut.

Polisen skyldig söka fram ordningsböter

En journalist begärde ut vissa preciserade grupper av ordningsböter som utfärdats av Polisregion Stockholm under en vecka. Polisen avslog med hänvisning till att det skulle krävas en stor arbetsinsats för att lokalisera de begärda handlingarna. Polisen hävdade att den inte kunde söka efter handlingarna i Rättsväsendets informationssystem ordningsbot, RIOB, på grund av sekretess. Det var också komplicerat att göra en manuell sökning eftersom ordningsböterna inte var sorterade i datumordning i arkiven. Journalisten överklagade och fick rätt i kammarrätten. Kammarrätten tyckte inte att polisen anfört några giltiga skäl för att avslå begäran. Domstolen återförvisade ärendet till polisen för en prövning av om handlingarna kunde lämnas ut eller var sekretessbelagda i några delar.

KR_Sthlm_3647_15

Polisens avslagsbeslut

Arkivets sortering begränsar inte efterforskningsskyldighet

En journalist begärde hos Polismyndigheten att få ut vissa preciserade grupper av ordningsböter som utfärdats av Polisregion Stockholm under en angiven vecka. Polismyndigheten vägrade på den grunden att det skulle krävas allt för omfattande efterforskningar för att lokalisera de begärda handlingarna. Det var i och för sig tekniskt möjligt att söka i Polismyndighetens datorregister över utfärdade ordningsböter men en sekretessregel förbjöd sådana sökningar, hävdade myndigheten. En manuell sökning var inte heller möjlig eftersom ordningsböter arkiveras i föreläggande- eller bokstavsordning och inte efter utfärdandedatum. Journalisten överklagade och fick rätt i kammarrätten. Domstolen ansåg att begäran var tillräckligt specifik och att Polismyndigheten var skyldig att leta fram de begärda handlingarna även om det skulle ta lång tid.

KR_Sthlm_3647_15