Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Socialtjänstsekretess gällde inte i utlämnandeärende

En person begärde hos Linköpings kommuns stadsarkiv att få ta del av de fem senast ingivna beställningarna av allmänna handlingar från socialtjänstens arkiv. Beställningarna handlade bland annat om att personer ville ha ut handlingar ur sina egna socialtjänstakter eller i ärenden om fosterhemsplacering.

Kommunen beslutade att lämna ut handlingarna, men med de berörda personernas namn och andra personuppgifter maskerade. Det här med hänvisning till att socialtjänstsekretessen hade följt med handlingarna när dessa överlämnades från socialförvaltningen för arkivering hos stadsarkivet.

Personen överklagade och fick rätt i kammarrätten. Domstolen konstaterade att Linköpings kommuns arkivverksamhet inte omfattas av begreppet socialtjänst, och därmed inte heller av socialtjänstsekretessen. Det var inte heller aktuellt med någon överföring av sekretess från socialförvaltningen eftersom de aktuella handlingarna inte hade överlämnats därifrån utan kommit in direkt från privatpersoner.

Domstolen skickade tillbaka ärendet till Linköpings kommun för en prövning av om uppgifterna var hemliga enligt någon annan sekretessregel, och tipsade om 21 kap. OSL.

Se även:

Plan för avlägsnande var offentlig

En person som hade överklagat till Migrationsöverdomstolen i ett mål om uppehållstillstånd hade rätt att ta del av en tjänsteanteckning som innehöll uppgifter om  när Migrationsverket tänkte verkställa personens avlägsnandebeslut. Det slog HFD fast i den här domen. Migrationsöverdomstolen hade sekretessbelagt tjänsteanteckningen med hänvisning till OSL 18:11 som gäller inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården. Migrationsöverdomstolen menade att sekretessen kunde överföras dit med stöd av OSL 43:1 och 43:3.  Men HFD konstaterade att en förutsättning för att sekretessen ska kunna överföras till domstol är att den aktuella sekretessbestämmelsen gäller för uppgifterna i det ärende eller den verksamhet som det överklagade beslutet rör. Eftersom sekretessen i OSL 18:11 inte gäller hos Migrationsverket kunde den heller inte överföras till Migrationsöverdomstolen i detta fall.

HFD_1191_18