Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Kölista inom kommuns barnomsorg är allmän handling

En kölista inom barnomsorgen i Lilla Edets kommun – som har hämtas från ett verksamhetssystem – utgör internt arbetsmaterial som inte har tagits om hand för arkivering, och är därmed ingen allmän handling. Det menade den ansvariga kommunnämnden, som tidigare i år avslog en begäran från ett företag inom barnomsorgen om att få ta del av uppgifterna. Men kammarrätten håller inte med. Listan, som uppdateras vid ansökningar och placeringar och hela tiden är tillgänglig för nämnden, är enligt domstolen att anse som en förteckning som förs löpande, och som ska anses färdigställd i samband med varje ny anteckning. Därmed är listan en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, och det ankommer på nämnden att lämna ut den såvida inga sekretesshinder föreligger vid en prövning, enligt domstolen.

JO kritisk till utbildningsnämnd efter väntan på handlingar

Trots flera mejlförfrågningar till Utbildningsnämnden i Södertälje fick en man i Södertälje vänta i flera månader i fjol på att få ta del av begärda dokument. Först i efterhand visade det sig att handlingarna fanns att tillgå på en skolexpedition – något som dock inte hade kommunicerats tydligt till personen, enligt Justitieombudsmannen (JO). Nämnden får i JO:s beslut i ärendet kritik för att mannens begäran inte behandlades skyndsamt.

Kommunen har för egen del hävdat att ansvariga tjänstemän har gjort vad de har kunnat för att hörsamma begäran i enlighet med tryckfrihetsförordningens föreskrifter.

Bilagor till styrelseprotokoll i kommunalt bostadsbolag offentliga

Bilagor till styrelseprotokoll i kommunägda Nordanstigs Bostäder AB är att anse som allmänna handlingar, som ska lämnas ut om inte någon sekretess föreligger. Det meddelar Kammarrätten i Sundsvall, efter att en lokalpolitiker tidigare har nekats att del av handlingarna. Bostadsbolaget betonade i sitt beslut att det inte fanns ”något syfte” med begäran då personen inte satt i styrelsen vid tillfället, och att protokollen från mötena fanns tillgängliga via kommunens hemsida. Övriga dokument – det vill säga bilagorna – är vare sig inkomna eller upprättade och därmed inte offentliga, ansåg bolaget vidare.

Men den bedömningen underkänns alltså i domstol. Kammarrätten betonar att bilagorna har angetts särskilt i protokollen, och att de senare är slutligt justerade. Bolaget beordras nu att göra en sedvanlig sekretessprövning av materialet. Lokalpolitikern är numera styrelsesuppleant i Nordanstigs Bostäder.

Region Gotland måste lämna ut samtalslogg efter dom

En samtalslogg över uppgifter om samtal från Region Gotlands telefonväxel till en privatpersons nummer måste lämnas ut av myndigheten, enligt en dom i kammarrätten i Stockholm. Regionen bedömde i sitt beslut i juni att loggen inte är att anse som en allmän handling i tryckfrihetsförordningens mening, då den endast upprättats för ”befordran av ett meddelande”. Dessutom föreligger under alla omständigheter absolut sekretess för inhämtade uppgifter från personal vid en myndighets telefonväxel, enligt regionstyrelsen – som även hänvisade till ytterligare två lagrum i OSL.

Men domstolen underkänner nu det resonemanget på samtliga punkter. En samtalslogg är enligt domstolens synsätt att likställa med ett diarium eller annan förteckning som förs fortlöpande, och därmed en upprättad allmän handling förvarad hos regionen. Det finns inte heller någon sekretessbestämmelse som är tillämpbar i sammanhanget, slår kammarrätten fast.

Beslut om elstöd fortsatt sekretessbelagda

Uppgifterna i Försäkringskassans beslut om elstöd omgärdas av sekretess enligt OSL. Det har Försäkringskassan slagit fast sedan tidigare, och nu har Kammarrätten i Stockholm kommit fram till samma slutsats. Bakgrunden är en begäran från en advokat som har velat ta del av myndighetens fem första fattade beslut i februari, utan några uppgifter maskerade. Detta med hänvisning till att sekretesstillämpningen i besluten strider mot tryckfrihetsförordningen, och till att Lagrådet avstyrkte tillämpningen i sitt tidigare yttrande i lagstiftningsärendet.

Kammarrätten delar visserligen Lagrådets uppfattning om att remisstiden i ärendet var för kort, men ser inte att brister i beredningen ensamt utgör ett hinder mot sekretessen. Några formella hinder mot att tillämpa sekretessreglerna finns inte i övrigt, anser domstolen, som betonar att det berörda lagrummet innehåller ett omvänt skaderekvisit med en presumtion för sekretess.

En annan person begärde i samma veva att få ta del av ett utdrag ur en av de sekretessprövade handlingarna i det aktuella målet i kammarrätten och ville att utdraget skulle visa vem som hade fått elstöd och vilket belopp det hade uppgått till. Personen anförde bland annat att sekretessen för elstödet stred mot Europakonventionen och dess skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Kammarrätten i Stockholm avslog även denna begäran.